• Organized By:
  • Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith,Varanasi
    Sponsored by:
    Government of Uttar Pradesh

World’s biggest religious festival (KUMBH)